Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

 

Levering:

Vanaf € 500,= franco werk in Nederland, exclusief de Waddeneilanden, exclusief afladen, horizontaal, verticaal en intern transport.

 

Garantie:

12 maanden na levering af fabriek, conform de algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door verkeerd en/of oneigenlijk gebruik, en/of veroorzaakt door achterstallig onderhoud en/of modificaties, vallen niet onder deze garantie.

 

Leveringstermijn:

In overleg. Indien later dan op de overeengekomen leveringsdatum moet worden afgeleverd, behouden wij het recht, u de eindfactuur te sturen en opslagkosten in rekening te brengen.

 

Ontwerpcondities:

- Waterintredetemperatuur 12ºC, wateruittrede temperatuur 7ºC
- Verdampingstemperatuur 5ºC - Buitentemperatuur 35ºC
- Condenswater temperatuur 30ºC/35ºC
- Koudemiddel R-407C / R410A / R134A
- Verwarming 70ºC / 60ºC luchttemperatuur 20ºC
- Koeling: water 7ºC / 12ºC luchttemperatuur 27ºC, 50% R.V.

 

Wijzigingen voorbehouden.

 

Uit alle in deze uitgave genoemde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Alle voorgaande uitgaven komen hiermee te vervallen.

 

DB Climasystems B.V. en haar leveranciers behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de door haar gevoerde producten.